Masur - Knoppmasur
Knoppmasur

Knoppmasur har fått sitt namn från bildningssättet av masurmönstret, som uppkommer genom att en stor mängd knoppar bildas vilka sedan vallas in i virket.

Knoppmasur bildas oftast vid stambasen och kallas därför ofta för rotmasur, men det förekommer relativt ofta masur i anhopningar spritt längs hela stammen. De invallade knopparna ser i tangentialsnittet ut som små ögon och veden kallas ibland ögonmasur. Vissa trädindivider har genom arvet lätt för att bilda knoppmasur, men miljöfaktorn är oftast viktigare. Knoppmasur förekommer hos de flesta trädslag och speciellt hos de trädslag som kan bilda vattskott och stubbskott. Klibbal, björk, sälg och alm får ofta knoppmasur liksom den amerikansk silverlönnen som då kallas för fågelögonlönn.

Vrilar är svulster som uppträder på träden, och som kanske är vanligast förekommande hos björk. De egentliga vrilarna har inte något masurmönster men är ofta starkt flammiga. Knölar och svulster som byggs upp av knoppmasur bör inte kallas för vrilar utan möjligen masurvrilar.

Masurbjörk 
En varieté av vårtbjörken kallas masurbjörk. Den får sin masurved genom en störning i cambiet, vilket medför att det bildas masur i delar av eller i hela trädet. Masuregenskaperna är ärftliga och masurbjörken går alltså att odla. Masurbjörkens naturliga världsutbredning är Östersjöregionen.
Mer om masurbjörk

Knoppmasur på björk. Knoppmasur förekommer hos 
de flesta trädslag och speciellt hos de trädslag som kan bilda vattskott och stubbskott. Klibbal, björk, sälg och alm får ofta knoppmasur. 
Foto: Björn Riise

Vad är masur
Knoppmasur
Flammighet
Vrilar
Masurbjörk

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102