Skogsbruksfrågor -
Viltstammarna

De stora viltstammarna leder till sämre ekonomi för markägarna och samhället, till en minskad biologisk mångfald och sämre ekologisk balans och till att möjligheterna att hålla stora viltstammar i framtiden minskar. 

De skador klövviltet orsakar skogsbruket är bland annat tillväxtförluster. Tillväxtförlusterna får man dels genom att luckor hålls öppna men också genom att enskilda träd förlorar tillväxt på grund av betningen. Man får också tekniska skador på trädstammarna som sänker virkeskvalitén. Vidare får man en sned trädslagsfördelning med mer och mer gran. Man får större föryngringskostnader då man ofta får satsa på plantering av tåliga trädslag, istället för på självföryngring. 

Förutom skador på skog så får även jordbruket extra kostnader och förluster av viltbetet. Vidare så orsakar kollisioner mellan bil och älg 10 - 15 dödsfall per år i Sverige. Varför finns det då så mycket klövvilt i Sverige? Svaret är att kunskapen är dåligt spridd om hur stora skadorna i verkligheten är, men också på grund av att jakten är ett stort nöje för många. Det är dessa personer som ägnar sig åt jakt, och som därmed är intresserade av stora viltstammar, som har störst makt att påverka avskjutningspolitiken. Tillbaka till viltstammarna sid 1

Olika trädslag
Viltstammarna
Skogens olika värden

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102