Skogsbruksfrågor - Viltstammarna

Vi har alldeles för mycket älg, rådjur och annat klövvilt i våra skogar. Markägarna väljer allt som oftast att satsa på gran, av den anledningen att det är det trädslag som lider minst av viltbetning. Det är alltså till stor del viltstammarna som styr trädslagsvalet. Viltstammarna kan inte vara större än att man kan få upp skogar på de flesta ställen av de flesta trädslag utan att risken att få allt för stora viltskador bedöms för stor. Man kan inte säga att man bedriver ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk i dagsläget när viltstammarna tillåts vara så stora.

Vid kalkyler för beståndsanläggning av beteskänsliga trädslag så räknar man ofta med en kostnad för utstängsling av vilt. Detta medför en stor konkurrensnackdel för dessa trädslag gentemot granen. Detta sätt att räkna är felaktigt. Kostnader för att hålla höga viltstammar kan inte belasta arter som är känsliga för viltbete, utan det är de intressen som vill hålla de höga viltstammarna som måste stå för dess kostnader. Gran odlas ofta på ståndorter där andra trädslag vore lämpligare t.ex. tall asp eller ek. Vid kalkyler gällande trädslagsval måste man räkna med att trädslaget påverkar hur stora viltstammarna kan vara. Vill man ha stora viltstammar måste man satsa på bestånd som i framtiden kan producera mycket foder till viltet. Alltså trädslag som tall asp och ek dvs samma arter som utsätts för stora skador. Man kan antagligen hålla 5 – 10 ggr högre stammar av klövvilt om man satsar på asp i stället för på gran. På motsvarande sätt påverkas risken för viltskador. Vid val av trädslag som ger stort foderutbud minskar risken för viltskador på skogslandskapet. Forts....

Gran odlas ofta på ståndorter där andra trädslag vore lämpligare t.ex. tall asp eller ek. Vid kalkyler gällande trädslagsval måste man räkna med att trädslaget påverkar hur stora viltstammarna kan vara. Vill man ha stora viltstammar måste man satsa på bestånd som i framtiden kan producera mycket foder till viltet. Foto: Björn Riise

Olika trädslag
Viltstammarna
Skogens olika värden

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102