Skogsbruksfrågor -  
Olika trädslag

På dessa sidor redovisar jag min syn på några skogsbruksfrågor. 

Olika Trädsslag
Om ett visst trädslag konsumeras i dag och markägarna därigenom får avsättning för det till ett bra pris så medför det att han kommer att satsa på det vid framtida föryngring skötselingrepp. De trädslag som han har svårt att få avsättning för kommer i motsvarande grad att missgynnas. Historiskt har avsättningen för olika trädslag varierat starkt. Avsättningen torde ha varit bäst för tall, björk och framför allt för ek. 

Ett stort problem för de flesta trädslag är att de utgör en sådan liten andel av volymen i skogarna att de därmed blir svåra och kostsamma att hantera. Virkesanvändare har dessutom svårt att få tag i erforderliga volymer av dessa udda trädslag varför produktutveckling och vettig virkesanvändning blir lidande. Man hamnar därför lätt i en negativ spiral för de små trädslagen. Det skulle betyda mycket för landskapsbild, biologisk mångfald, ekonomi m.m. om man kunde bryta denna negativa rundgång. Att hindra avverkning, skötsel och odling i syfte att bevara naturvärden och ovanliga trädslag, leder i förlängningen till att nuvarande snedfördelning förstärks. 

Fortsättning 

Eken var en gång i tiden ett mycket eftertraktat trädslag. Idag hör även eken till de mer udda trädslagen. Foto: Eva Riise

 

Olika trädslag
Viltstammarna
Skogens olika värden

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102