Skogsbruksfrågor - 
Olika Trädslag forts

Rådgivare och beslutsfattare bör på alla sätt försöka gynna de ovanliga trädslagen och då helst genom att stärka handeln med dem. Även virkesproducenter och virkesanvändare kan på motsvarande sätt göra en stor insats. 

Som slutkonsument bör man välja produkter producerade av virke av de trädslag man vill se mer av i skog och mark. För trädslag som gran och tall och i viss mån björk gäller resonemanget att de är vanliga, har en fungerande marknad och bra avsättning. För de andra trädslagen är situationen den omvända, vilket man måste försöka komma till rätta med. Några exempel på träd som det är extra problematiskt för är alm hägg lind lönn masurbjörk oxel rönn och sälg.

 

Tillbaka till föregående sida

Gammal lindstam
Foto: Eva Riise

Olika trädslag
Viltstammarna
Skogens olika värden

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102