Masurbjörk - Arvet - Miljön

Arvet
Att masurbjörkens egenskaper är genetiskt betingade innebär inte att all dess avkomma blir i form av masurbjörk. Andelen masurbjörkar kan variera starkt och beror på de båda föräldraträdens egenskaper. Vid fri avblomning blir kanske 25 - 50 % av plantorna masurbjörkar. Vid kontrollerade korsningar kan man komma upp i 95 %. Det är ett fåtal gener som avgör om en vårtbjörk kommer att utveckla sig till en masurbjörk och det finns en stor genetisk variation mellan olika trädindivider i hur kraftigt masuregenskaperna slår igenom.

Miljön
Masurbildningen är genetiskt betingad men den påverkas också av en mängd miljöfaktorer. Det är de faktorer som påverkar trädets tillväxt som är avgörande. Hög tillväxt befrämjar masurbildningen, om trädets tillväxt därefter minskar normaliseras vedproduktionen. 

Den viktigaste miljöfaktorn för att en masurbjörk ska bilda masurved är att den får tillräckligt med solljus, och således inte beskuggas för mycket av andra träd. Rikligt med solljus kan möjligen vara positivt för masurbildningen på annat sätt än att bara befrämja tillväxten. 

Masurbjörken har samma ståndortskrav som vårtbjörken, men har naturligt en dragning åt torrare marker, antagligen beroende på att konkurrenssituationen från andra träd är mildare där.

Barkad masur stam. 
Foto Lars Davner, Skogenbild.

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102