Masurbjörk - Skötsel
Man kan ha olika syften och mål med skötsel av masurbjörk, men vården kan ändå utformas relativt lika i de flesta fall. Om man vill få vackra, långlivade och fröproducerande träd som dessutom ger ett värdefullt virke bör man se till att de håller sig friska och har en god tillväxt. Det värdefullaste virket man kan få fram är välmönstrade, grova, långa, raka, kvistfria och friska stockar. Dessa kvalitéer efterfrågas av fanérindustrin och även för andra användare är detta det lämpligaste virket. Vid slöjd av småalster är det framför allt viktigt med ett tätt mönster.

Det sämsta som kan hända med masurbjörkar är att de blir infekterad av rötsvamp. Svampen börjar oftast angreppet i en gren som dött eller gått av, och det är allvarligare ju grövre grenen är. Svampen växer in mot trädets mitt, därifrån rötan sedan sprids i trädet, som försvagas och till sist dör. Om trädet vallar över en skada avtar svampens livskraft och angreppet fördröjs. Den vanligaste orsaken till grendöd är ljusbrist. Man kan därför undvika inkörsporten, men även tillväxten av röta, genom att ge trädet gott om utrymme och ljus. Mycket ljus är också den viktigaste faktorn för produktion av pollen och frö, och också för att få ett väl mönstrat virke.

Det kan vara en klok åtgärd att kvistrensa unga stammar. Man kan härigenom få kvistfria sektioner vilket höjer virkesvärdet, samtidigt som man kan undvika att få grova grenar som kan dra in röta när de dör. Man bör undvika att kapa grenar som ger sår som är större än 1½ cm, då större sår markant ökar risken för rötangrepp och vidare bör den gröna kronan inte minskas för mycket. 

Det är alltid en fördel om man kan avlägsna torrkvistar, då detta påskyndar övervallningen. Kvistningen kan ske vid olika tidpunkter på året men det råder delade åsikter vilket som är den bästa, dock bör man undvika tiden för savstigning (våren, försommaren) och inledningen av vintervilan.  

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102