Masurbjörk - Hot

Masurbjörken är ganska ovanlig och minskar i omfattning. Det största hotet är den låga kunskapen om masurbjörk hos flertalet markägare. De känner sällan till de masurbjörkar som står på deras ägor eller det värde träden utgör. 

Även hos skogliga rådgivare och avverkningspersonal är kunskaperna små. Masurbjörkarna blir därför sällan skötta eller använda på ett lämpligt sätt. Det är därför viktigt att kunskap sprids och att man kan väcka intresset hos markägare. Detta görs bäst genom att en handel med virke kommer till stånd och att markägarna kan få avsättning för virket på ett bra sätt. Idag är det svårt för säljare och köpare att finna varandra varför intresset är lågt.

Många masurbjörkar blir överåriga eller dör i brist på skötsel och ljus medan andra avverkas i förtid. 

De masurbjörkar som avverkas blir oftast ved eller massaved. En liten andel upptäcks vara masurbjörk vid avverkningen och tas därefter om hand som ett värdefullt virke. 

En annan liten andel igenkänns som masurbjörk som stående träd och får en lämplig vård och omhändertagande. 

Det kanske största hotet är den igenväxning som har skett och sker av masurbjörkens naturliga växtplatser som t.ex. betesmarker och andra trädbevuxna men ändå öppna marker.

Det största hotet är den låga kunskapen om masurbjörk hos flertalet markägare. Inte sällan hamnar värdefull masurbjörk  i  massavedstraven.
Foto: Eva Riise

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102