Masurbjörk - Utseende

Masurbjörkar är ofta mycket karaktärsfulla och speciella till utseendet och kan vara verkliga prydnader i landskapet. Masurbjörkar skiljer sig utseendemässigt från normala vårtbjörkar på några punkter. De viktigaste karaktärerna är att masurbjörkarna är mer uppgrenade, ofta har flera stammar, är krokigare, har kraftigare avsmalning, är kortare och att de ofta har knölar och bulor på stammen. Dessutom har masurbjörkarna en tjockare bark och en lägre volymtillväxt än vanliga vårtbjörkar. Variationerna är dock stora och det förekommer masurbjörkar med utseende i stort sett som vanliga vårtbjörkar. Med utgångspunkt från knölarna och bulornas form på stammarna indelar man ibland masurbjörkarna i olika typer. Man kan urskilja knöltyp, halstyp, randtyp och ringtyp. Knöltypen har jämnast och som regel bäst masurmönster. Halstypen är ojämnare i mönstret, vilket främst finns i de uppsvällda delarna av stammen. Rand och ringtyp är mycket ovanliga och deras masurmönster är svagt. De olika typerna förekommer ofta i kombinationer med varandra.

Man kan relativt ofta avgöra om en björk har masurved genom att studera skador, som ofta förekommer på träden. Om man på vedytan under barken hittar de små trattformade groparna, som kan vara någon millimeter till centimeterdjupa, så kan man sluta sig till att det är en masurbjörk. Det finns dock andra fenomen som man kan lura sig på, som märken från hackspettar och dylikt. Ibland kan man hitta Masurbjörkar med så djupa och vida gropar att bark har vallats in i veden.

Masurbjörkar är ofta mycket karaktärsfulla och speciella till utseendet och kan vara verkliga prydnader i landskapet.
Foto
: Lars Davner, Skogenbild.

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102