Masurbjörk - Utbredning
Masurbjörkens världsutbredning utgörs främst av länderna kring Östersjön. Den finns förutom i Sverige, främst i sydöstra Norge, södra Finland, Baltstaterna, Vitryssland och de allra västligaste delarna av Ryssland. 

Kärnområdet utgörs av Ryska Karelen (Carelica i det vetenskapliga namnet). 

I Sverige finns masurbjörken i en stor del av den södra halvan. 

Den har sina främsta förekomster i något torra och soliga områden, som Mälardalen och ostkusten. Den är också starkt knuten till landskapstyper som är småbrutna och kulturpåverkade, dvs marker med mycket kantzoner och betesmarker, där det kan finnas platser som har en mildare konkurrenssituation från andra träd.

De gröna områdena visar masurbjörkens naturliga världsutbredning. 

Inledning
Arvet & Miljön
Utseende
Veden
Utbredning
Odling
Skötsel
Användning
Hot

Masurmannen
Johan Emanuelsson
Skattegården Spethult
543 94  Tibro
Tel 0504-24102